ساختمان سبز با مصالح سبز والکریت

ساختمان سبز با مصالح سبز والکریت بیش از شصت درصد از انرژی مصرفی کشور صرف تامین سرمایش، گرمایش و روشنایی ساختمانها میشود. عالوه براین، به دلیل تولید مصالح سنتی مانند آجر، سفال و مصالحی از این دست ،سهم عمده ای از انرژی مصرفی در صنایعتولیدی نیز به تامین انرژی، جهت...