سرعت اجراى بالا، اجراى خشک و تمیز دیوارحذف گچ و خاك ، کاهش چشمگیر وزن وال پست ها، کارپذیرى آسان
کاهش وزن اسکلت، افزایش فضاى مفید داخلى، پیچ پذیرى بسیار بالا، کاهش پرت محصول، حذف هزینه جابه جایى نخاله
مقاوم در برابر آوار، وزن مخصوص پایین، عایق حرارت و عایق صوت