برج باغ تالی

برج باغ تالی 1برج باغ تالی 1
برج باغ تالی 3برج باغ تالی 3
بررج باغ تالی 2بررج باغ تالی 2
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۳۷۰۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: برج باغ تالی
آدرس:تهران-یافت آباد