مجتمع اداری-تجاری نیاوران

پروژه مجتمع تجاری اداری نیاوران 1پروژه مجتمع تجاری اداری نیاوران 1
مجتمع تجاری اداری نیاوران 2مجتمع تجاری اداری نیاوران 2
پروژه مجتمع تجاری نیاوران 3پروژه مجتمع تجاری نیاوران 3
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۴۰۰۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع اداری-تجاری نیاوران
آدرس: تهران-نیاوران