مجتمع مسکونی حقیقت

پروژه حقیقت لویزانپروژه حقیقت لویزان
پروژه مسکونی حقیقتپروژه مسکونی حقیقت
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۹۲۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع مسکونی حقیقت لویزان
آدرس: تهران – لویزان