نوع پروژه:

 مسکونی

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

بخش خصوصی

تعداد طبقات

 طبقه

برج باغ ماهرخ نیاورانبرج باغ ماهرخ نیاوران