پانل والکریت ۶

پانل های ۶ سانتیمتر والکریت برای فضاهایی ارائه شده اند که در برخی پروژه ها به دلیل نیاز به save فضاها، لازم است حداقل ضخامت ممکن استفاده شود. همچنین برای دیوارهایی که الزامات استانداردی برای آن ها از اهمیت کمتری برخوردار است می توان استفاده نمود.