پانل ترمو EPS

پانل های ترموی eps با لایه ۴ سانتیمتر eps میانی دارای مقاومت حرارتی بهتر نسبت به پانل های عادی می باشد که برای مصارف خاص مانند مناطق بسیار سردسیر برای دیوارهای مجاور فضاهای کنترل نشده بیرونی و یا مصارف مشابه می باشد.