مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب

ونوس سنترونوس سنتر
پروژه ونوس غربپروژه ونوس غرب
پروژه ونوس غرب 1پروژه ونوس غرب 1
توضیح پروژه

این پروژه به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع می باشد

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب
آدرس:اشرفی اصفهانی