مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب

مجتمع تجاری و اداری ونوس غربمجتمع تجاری و اداری ونوس غرب
مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب 3مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب 3
مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب 2مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب 2
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۶۰۰۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع تجاری و اداری ونوس غرب
آدرس:تهران-اشرفی اصفهانی