نوع پروژه:

صنعتی و اداری

محل پروژه:

قم

کارفرما:

شرکت سامان پویش تامین

اسپاتاسپات
اسپات.jpg2اسپات.jpg2