نوع پروژه:

 مسکونی

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

تعداد طبقات

 طبقه

جهاد خانه سازی رزمندهجهاد خانه سازی رزمنده
جهاد خانه سازی رزمندهجهاد خانه سازی رزمنده