مجتمع اداری-تجاری نیاوران

مجتمع اداری نیاورانمجتمع اداری نیاوران
مجتمع اداری نیاوران 1مجتمع اداری نیاوران 1
مجتمع اداری نیاوران 2مجتمع اداری نیاوران 2
توضیح پروژه

این پروژه به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع می باشد

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع اداری،تجاری نیاوران
آدرس:نیاوران