نوع پروژه:

هتل

محل پروژه:

گیلان

کارفرما:

بخش خصوصی

تعداد طبقات

 طبقه

هتل لنگرودهتل لنگرود
هتل لنگرودهتل لنگرود