مجتمع تجاری کورش مال

پروژه مجتمع تجاری کورش مال 3پروژه مجتمع تجاری کورش مال 3
پروژه مجتمع تجاری کورش مال 2پروژه مجتمع تجاری کورش مال 2
پروژه مجتمع تجاری کورش مال 1پروژه مجتمع تجاری کورش مال 1
پروژه مجتمع تجاری کورش مالپروژه مجتمع تجاری کورش مال
توضیح پروژه

دارای سرزمین بازی و پردیس سینمایی

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع تجاری کورش مال
آدرس:بزرگراه ستاری شمال