نوع پروژه:

بیمارستانی

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

تعداد طبقات

بیمارستان ایرانمهربیمارستان ایرانمهر
بیمارستان ایرانمهربیمارستان ایرانمهر