مجتمع حقیقت

نمونه پروژه مسکونی 2نمونه پروژه مسکونی 2
پروژه مسکونی حقیقتپروژه مسکونی حقیقت
توضیح پروژه

این پروژه به مساحت ۹۲۰۰ متر مربع می باشد

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع حقیقت
آدرس:لویزان