نوع پروژه:

 مسکونی

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

بخش خصوصی

تعداد طبقات

 طبقه

مجتمع مسکونی حقیقت-لویزانمجتمع مسکونی حقیقت-لویزان
مجتمع مسکونی حقیقتمجتمع مسکونی حقیقت