پارک پردیس فناوری

پروژه پردیس فناوری 1پروژه پردیس فناوری 1
پروژه پارک پردیس فناوری 2پروژه پارک پردیس فناوری 2
توضیح پروژه

این پروژه به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد

جزئیات پروژه

مشتری: پارک پردیس فناوری
آدرس:کیلومتر ۲۰ جاده دماوند