جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: بخش خصوصی
آدرس: ایران ، تهران
منطقه سطحی: :٩٢٠٠ متر مربع