جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: بخش خصوصی
مکان: ایران ، تهران
مساحت سطح: :٩٢٠٠ متر مربع