جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: تعاوني مسكن پرستاران سخاوت
آدرس: تهران ، ایران
منطقه سطحی: ٢٠٠٠٠ مترمربع