جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: تعاوني مسكن پرستاران سخاوت
مکان: تهران ، ایران
مساحت سطح: ٢٠٠٠٠ مترمربع