جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: شرکت گاز
مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی
مساحت سطح: 60000