جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت گاز
آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی
منطقه سطحی: 60000