استفاده از پنل فوق سبک والکریت wallcrete در ساختمان مسکونی سروستان ، دارای ۵ طبقه زیر زمین و ۱۲ طبقه .

جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: آقای مترجمی
آدرس: تهران ، خیابان فرشته
معمار: مهندس راحمی نژاد