جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: بیمه البرز
مکان: خیابان سبهبد قرنی
مساحت سطح: 6000 متر دیوار