می 24 2015 0دیدگاه

کاهش وزن اسکلت

سبکی دیوارعایق والکریت( Wallcrete) نسبت به دیوارهای رایج باعث کاهش بار مرده ساختمان و در نتیجه پایین آمدن وزن اسکلت به میزان 5 تا 7 درصد میگردد.

administrator

یک پاسخ یا نظر بنویسید