مراحل نصب دیوار های پیش ساخته والکریت WALLCRETE

آغشته نمودن پانل بتنی به چسب:

بوسیله کاردک یا گان مخصوص چسب والکریت WALLCRETE را که قبلا آماده نموده اید بر روی جدار دیوار پیش ساخته قرار دهید .

آماده سازی پانل:

در صورت نیاز می توان بلوک سبک بتنی WALLCRETE را به کمک اره چوب بری ، به اندازه مورد نظر در آورد .

تعیین محل اجرا:

ابتدا محل قرار گیری دیوار سبک والکریت WALLCRETE با توجه به نقشه های اجرایی روی زمین مشخص می گردد .

محکم سازی محل اتصال :

محل اتصال دیوار های پیش ساخته Wallcrete متقاطع را به وسیله کاشت میلگرد آجدار با شماره ۸ میلیمتر و به طول حداقل ۱۵۰میلیمتر مسلح نمایید

تنظیم و محکم کردن :

عدم انحراف دیوار پیش ساخته WALLCRETE را در راستای عمودی و افقی کنترل کنید . محل اتصال دیوار پیش ساخته به وسیله کاشت یک عدد میلگرد به شماره ۸ میلیمتر با زاویه ۴۵ درجه بایستی مسلح شود .

نصب موقت :

با توجه به محل قرارگیری زبانه ، دیوار پیش ساخته والکریت WALLCRETE را در محل درست قرار دهید

نصب والکریت برای دیوار بلند

نصب دیوار با ارتفاع بلند :

در صورت نیاز به ساخت دیوار بتنی با ارتفاع بیشتر می توانید دو بلوک سبک والکریت WALLCRETE را بر روی هم قرار دهید. برای این کار لازم است که محل اتصال بلوک های سبک را به چسب آغشته کنید. سپس  بلوک ها روی هم نصب شده و محل اتصال با یک میلگرد با شماره ۸ میلیمتر با زاویه ۴۵ درجه به هم دوخته شود

گچ کاری :

گچ سفید به ضخامت دو میلی متر و بدون نیاز به کروم بندی روی سطح تمام شده دیوار پیش ساخته والکریت WALLCRETE انجام پذیرد.

نصب ادوات برقی و مکانیکی :

به وسیله اره گردبر یا شیار زن در محل قرارگیری تاسیسات برقی و مکانیکی روی دیوار پیش ساخته برش ایجاد نموده و پس از کارگزاری تاسیسات روی آن را با ملات مخصوص بپوشانید تا سطحی صاف و یکنواخت  بدست آید.

پوشش درزهای دیوار :

محل قرارگیری درزها در دیوار پیش ساخته والکریت WALLCRETE را با استفاده از بتونه درزبند پوشش داده و سپس نوار درزبند روی آن اجرا می گردد توجه داشته باشید محل درز بلوک ها عاری ازهرگونه گرد و غبار باشد.

نکته:

برای اجرای نعل درگاه، بلوک سیمانی والکریت WALLCRETE به صورت افقی اجرا می شود و نیازی به نعل درگاه و وال پست  کنار پنجره نخواهد بود.