در اینجا تنایج آرمایش های مختلف و استاندارد برای دیوارهای پیش ساخته بتنی ، بر روی دیوار های پیش ساخته والکریت WALLCRETE انحام شده و تاییدیه های آن درج شده است :

نتایج آزمایش صوتی والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش حرارتی والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش ضربه والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش فشاری والکریت به صورت زیر است :

نتایج آزمایش خمشی والکریت به صورت زیر است :